Taj Team

NOWKHEZ USMANI

VP Sales - Mumbai

AKSHAY GAWANDE

VP Sales - Nagpur

HIMANSHU ARORA

VP Sales - Delhi