Taj Team

NARESH RANGWANI

CEO

JITESH THADANI

VP Operations - MAHARASHTRA

NOWKHEZ USMANI

VP Sales - Mumbai

SOUMITRA MUKHERJEE

VP Sales - Mumbai

AKSHAY GAWANDE

VP Sales - Nagpur

HIMANSHU ARORA

VP Sales - Delhi

RAM KUMAR

VP Sales - Delhi

HARMEET SINGH

VP Sales - Delhi

BHUSHAN GOSAVI

VP Sales - Pune